I po pracy

Zaczą­łem pra­cę, z któ­rej jestem zado­wo­lo­ny, ale jesz­cze mie­siąc i ją rówież koń­czę. Zacznę coś zupeł­nie nowe­go i ocze­ki­wa­ne­go od dawna.

A poza tym, zbli­ża­ją się Świę­ta, ale za oknem tego zupeł­nie nie widać. Pogo­da jest beznadziejna.

20151219_120212

20151219_120836

20151219_121654

Praca

Jesień śmia­ło postę­pu­je, cho­ciaż pogo­da jest zupeł­nie zno­śna. Zupeł­nie zno­śna nawet na rower, pod warun­kiem, że świe­ci słoń­ce. Wido­ki są naj­lep­sze w cią­gu całe­go roku.

Nato­miast ja roz­po­czą­łem dzi­siaj pierw­szą poważ­ną pracę.

DSCF9144

DSCF9133

DSCF9129

DSCF9126

Powrót do Kalisza

Pięć lat temu rela­cjo­no­wa­łem swo­je pierw­sze kro­ki w Pozna­niu, a dzi­siaj mogę zre­la­cjo­no­wać swój osta­tecz­ny powrót. W cza­sie stu­diów miesz­ka­łem w dwóch mia­stach na raz co ma zale­ty, ale i wady. Do wad nale­żą przede wszyst­kim cza­so­chłon­ne dojazdy.

Po skoń­cze­niu stu­diów jesz­cze przez czte­ry mie­sią­ce odby­wa­łem staż w Pozna­niu, ale gdy nada­rzy­ła się oka­zja, zde­cy­do­wa­łem się osiąść jed­nym miej­scu, czy­li w Kaliszu.

Wolę jed­nak mniej­sze miasta.

Na zakoń­cze­nie – ostat­nie zdję­cia z jesien­ne­go Sołacza.

Egzamin

Już po egza­mi­nie. Nawet go zda­łem, podob­no jako jedy­ny z mia­sta (choć nie wiem, czy to praw­da). Teraz pora na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek. Moż­li­we, że za tydzień będą tu kró­lo­wać zdję­cia z gór. A w górach nie byłem już 5 lat.

DSC00798

DSC00755

DSC00722

Eh, zimniej

Było gorą­co, teraz zro­bi­ło się zim­no. Ale jed­nak jesień, to naj­pięk­niej­sza pora roku.

Jesz­cze czte­ry dni i wycze­ki­wa­ne wol­ne. Co praw­da – z egza­mi­nem po środ­ku, ale marzę o choć­by czę­ścio­wym odpo­czyn­ku od dłuż­sze­go czasu.

Eh…

Gorąco

Koń­czy się kolej­ny mie­siąc, któ­ry upły­nął mi na sta­żu i przy­go­to­wa­niach do egza­mi­nu. Bywa­ło tak gorą­co, że nie dawa­ło się wyjść z domu.

20150823_121510 20150822_125936 20150821_143955 20150822_130429 20150726_161109

Te same krajobrazy

Minął już pierw­szy mie­siąc moje­go sta­żu. Dopie­ro w jego trak­cie uświa­do­mi­łem sobie, że nie­któ­re mie­sią­ce mają aż 5 tygo­dni, jak na przy­kład ten lipiec. Cza­sa­mi mi się podo­ba, a cza­sa­mi nie; cza­sa­mi idzie mi dobrze, a cza­sa­mi źle. Ale to chy­ba nor­mal­ne, że mie­wa się momen­ty zwątpienia.

A poza tym? Mija tak­że ⅓ waka­cji, ale to już pro­blem, któ­ry mnie nie dotyczy 🙂

A na rowe­rze – cały czas te same krajobrazy.

Droga
Dro­ga
Cały czas te same krajobrazy
Cały czas te same krajobrazy

Chmurki

Jutro roz­po­czy­nam pią­ty tydzień swo­je­go sta­żu. Raz jest lepiej, raz gorzej. W „wol­nych chwi­lach” roz­wią­zu­ję testy na egza­min wstęp­ny. Upa­ły na razie odpu­ści­ły. Cho­ciaż coś. A może lep­sze było­by lato gorące?

20150726_161109
Chmu­ry latem

Wakacje

Waka­cje zosta­ły odwo­ła­ne. Przy­naj­mniej dla mnie. Nie czu­ję lata.

🙁