Zespół pocysterski w Lądzie

Na pół­noc­nym krań­cu Pusz­czy Pyz­dr­skiej, nad War­tą, znaj­du­je się pocy­ster­ski zespół klasz­tor­ny, w któ­rym obec­nie znaj­du­je się semi­na­rium sale­zjań­skie. Jest to pięk­ny baro­ko­wy zaby­tek, wpi­sa­ny na listę Pomni­ków Histo­rii.

Cho­ciaż byłem tam dwa razy, nie uda­ło mi się klasz­to­ru zoba­czyć w środ­ku. Może kto inny będzie mieć wię­cej szczęścia.

Zobacz tak­że:

Na Pół­noc Pusz­czy Pyzdrskiej