Życzenia wielkanocne

Chrystus niosący krzyż (1365-68), Andrea da Firenze
Chry­stus nio­są­cy krzyż (1365−68), Andrea da Firenze
Wszyst­kim odwie­dza­ją­cym tę stro­nę z oka­zji Świąt Wiel­kiej Nocy życzę wszyst­kie­go naj­lep­sze­go, cią­głej wio­sny, uśmie­chów każ­de­go dnia dobrze prze­ży­tych Świąt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *