Co robią?

Wła­śnie zna­la­złem w inter­ne­cie bar­dzo inte­re­su­ją­ce dane przed­sta­wio­ne w for­mie inte­rak­tyw­ne­go wykre­su: doty­czy­ły one bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na kil­ku tysią­cach Ame­ry­ka­nów, któ­rzy mie­li co minu­tę zgła­szać się i dekla­ro­wać, co robią, jak spę­dza­ją czas. Wyni­ki moż­na ana­li­zo­wać pod kątem wie­ku, płci, odmia­ny, zatrud­nie­nia, wykształ­ce­nia i in.

Tutaj jest arty­kuł: METRICS – For the Unem­ploy­ed, the Day Stacks Up Dif­fe­ren­tly – NYTimes.com, a tu wykres: http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/31/business/20080801-metrics-graphic.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *