Koncert na kontrabas

Wczo­raj zno­wu byłem w Fil­har­mo­nii Kali­skiej; chy­ba na naj­lep­szym kon­cer­cie jaki dotąd widzia­łem (a raczej sły­sza­łem). Skła­dał się z dwóch czę­ści: w pierw­szej wystę­po­wał wene­zu­el­ski kon­tra­ba­si­sta Edic­son Ruiz, a w cza­sie dru­giej orkie­stra wyko­na­ła feno­me­nal­nie V Sym­fo­nię Pio­tra Czajkowskiego.

EDICSON RUIZ kontrabas 
Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Kaliskiej
ADAM KLOCEK dyrygent

w pro­gra­mie:
Johan Bap­tist Vanhal
Kon­cert na kon­tra­bas i orkiestrę
Franz Anton Hoffmeister
Kon­cert na kon­tra­bas i orkie­strę Es-dur

Piotr Czaj­kow­ski
V Sym­fo­nia e‑moll op. 64

Muszę przy­znać, że obie czę­ści kon­cer­tu były wyjąt­ko­wo uda­ne. Poza tym kon­cert na kon­tra­bas jest czymś raczej bar­dzo egzo­tycz­nym, więc oka­zja była niepowtarzalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *