Nauka uczenia się

Uni­ver­si­ty of Vic­to­ria – Coun­sel­ling Servi­ces.

U nas próż­no szu­kać cze­goś takie­go na stro­nach uni­wer­sy­te­tów. Tym­cza­sem Uni­ver­si­ty of Vic­to­ria (????) ofe­ru­je na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej wie­le cie­ka­wych porad zwią­za­nych ze stu­dio­wa­niem. War­to odwie­dzić powyż­sze łącze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.