Argumenty przeciwko słuchawkom

The Argu­ment Aga­inst Head­pho­nes – NYTimes.com.

Powy­żej znaj­du­je się łącze do krót­kie­go arty­ku­ły na stro­nie New York Time­sa. Mówi on o uży­wa­niu słu­cha­wek oraz o tym, jakie z tego pły­ną kon­se­kwen­cje. Wyni­ki z nie­go, że w USA już 15 mło­dzie­ży ma ubyt­ki słu­chu; a ci, co nie mają, będą je mieć praw­do­po­dob­nie w nie­da­le­kiej przyszłości.

Oczy­wi­ście nie ma nicze­go złe­go w słu­cha­niu cze­goś z odtwa­rza­cza przez słu­chaw­ki. Jak napi­sa­no w arty­ku­le, ma to swo­je dobre stro­ny, bo moż­na np. słu­chać muzy­ki nie prze­szka­dza­jąc innym. Sam cza­sem to robię. Pro­blem jest jed­nak taki, że wie­le osób znacz­nie prze­sa­dza z gło­śno­ścią i zda­rza się to nagmin­nie. Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że jadąc tram­wa­jem czy auto­bu­sem muszę słu­chać tego, co ktoś ma na swo­jej mp-trój­ce. Jest to dener­wu­ją­ce, a przy tym zapew­nia głu­cho­tę na przy­szłość, któ­ra jed­nak obja­wi się, gdy już będzie za późno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *