Ferie

Za mną moja ostat­nia duża sesja egza­mi­na­cyj­na. Potem jesz­cze egza­min z jed­ne­go przed­mio­tu do wybo­ru, egza­min magi­ster­ski, abso­lu­to­rium… 5 lat temu sta­łem przed wie­lo­ma wybo­ra­mi, ale dzi­siaj jest chy­ba jesz­cze gorzej.

A teraz mija­ją mi ostat­nie ferie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *