Lepsze i gorsze

Od cza­su, gdy ostat­ni raz coś napi­sa­łem na blo­gu, wie­le się zmie­ni­ło. I to nie­ko­niecz­nie na lep­sze. Powstrzy­ma­ło mnie to od pisa­nia tutaj cze­go­kol­wiek na dłuż­szy czas, choć było­by o czym. Teraz nie mam weny.

Dodam tyl­ko, że z lep­szych rze­czy, to moja pra­ca magi­ster­ska jest już w dużej mie­rze goto­wa. Zosta­ło mi jesz­cze tyl­ko parę stron.

Okolice Malty, Poznań
Oko­li­ce Mal­ty, Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *