Stare cmentarze w Puszczy Pyzdrskiej

Jak już wspo­mnia­łem, śla­dem po osad­nic­twie „olę­der­skim” w Wiel­ko­pol­sce są sta­re cmen­ta­rze, porzu­co­ne w lasach. Jeden z nich znaj­du­je się w Pisko­rach, na pół­no­cy powia­tu kali­skie­go. Te tere­ny sta­no­wią połu­dnio­wą gra­ni­cę Pusz­czy Pyz­dr­skiej. Zdję­cia zro­bi­łem w trak­cie dwóch wizyt na tym cmen­ta­rzu. Za pierw­szym razem tra­fi­łem na nie­go w 2017 roku, zupeł­nie przypadkowo.


Sta­ry cmen­tarz w Piskorach

Sta­ry cmen­tarz we Wrąb­czyń­skich Holendrach

Sta­ry cmen­tarz w Orli­nie Dużej2023