O mnie

Daw­niej inte­re­so­wa­łem się pro­jek­to­wa­niem stron inter­ne­to­wych i typo­gra­fią. Teraz nie mam już na to nie­ste­ty cza­su. Uwiel­biam za to rowe­ro­we wyciecz­ki. Lubię też robić zdję­cia, któ­re nie­skrom­nie wrzu­cam potem do internetu.

Psi zadek

Aktu­ali­za­cja jesie­nią 2020: skoń­czy­łem już szko­łę, uni­wer­sy­tet (już kil­ka lat temu); mało cza­su teraz zosta­je na stro­nę inter­ne­to­wą. Daw­ne zain­te­re­so­wa­nia poszły na bocz­ny tor, cho­ciaż cza­sa­mi za nimi wzdy­cham. Ale jesz­cze znaj­du­ję czas na robie­nie zdjęć i wyciecz­ki po oko­li­cy (tro­chę krót­sze, cza­sem dłuż­sze). W wol­nych chwi­lach będę umiesz­czać cie­kaw­sze zdjęcia.


Infor­ma­cje o stronie