Ciekawe strony internetowe

Kultura i sztuka

Inter­ne­to­wa gale­ria sztu­kihttp://www.wga.hu – nie­wy­czer­pa­ne źró­dło wie­dzy na temat dzieł sztu­ki z całe­go świata

POLONAhttps://polona.pl – zbio­ry Biblio­te­ki Naro­do­wej: obej­mu­ją książ­ki od głę­bo­kie­go śre­dnio­wie­cza po wiek XX, mapy, nuty, rękopisy.

Wol­ne Lek­tu­ry - https://wolnelektury.pl – inter­ne­to­wa biblio­te­ka kla­sy­ków lite­ra­tu­ry, cał­ko­wi­cie za dar­mo i w porząd­nej redakcji.

Artehttps://www.arte.tv/pl/ – cie­ka­we repor­ta­że i pro­gra­my kul­tu­ral­ne pocho­dzą­ce z fran­cu­sko-nie­miec­kiej sta­cji telewizyjnej

Rijks­stu­diohttps://www.rijksmuseum.nl/en/search – zbio­ry on-line holen­der­skie­go Rijksmuseum

Map­sterhttp://igrek.amzp.pl – sta­re mapy Pol­ski i nie tylko

Szu­kaj w archi­wach - https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ – zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne zaso­by Archi­wów Pań­stwo­wych. Nie­któ­re są bar­dzo cie­ka­we, cho­ciaż poru­sza­nie się po nich nie jest pro­ste. Przy­kła­do­wo – akta sądu ziem­skie­go w Kali­szupry­wat­na szko­ła żydow­ska w Kaliszu

Kalisz

Kalisz cza­sem malo­wa­nyhttp://kaliszczasemmalowany.pl – o Kali­szu daw­nym i współczesnym

Sta­ry Kaliszhttp://www.kalisz.info – cen­ne źró­dło infor­ma­cji o daw­nym Kali­szu, wzbo­ga­co­ne cie­ka­wy­mi mapa­mi i ilustracjami

Prze­wod­ni­ki po oko­li­cach Kali­szahttps://wkaliszu.pl/przewodniki – opis wie­lu cie­ka­wych miejsc w regionie

Turystyka i krajoznawstwo

Mapa tury­stycz­nahttps://mapa-turystyczna.pl/ – nie­oce­nio­na mapa szla­ków w górach, dostęp­na w inter­ne­cie, tak­że w wer­sji mobilnej

Inte­rak­tyw­na mapa zabyt­kówhttps://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Pomni­ki histo­riihttps://www.nid.pl/ – naj­cie­kaw­sze miej­sca w naszym kra­ju na stro­nie Naro­do­we­go Insty­tu­tu Dziedzictwa

Pol­ska po godzi­nachhttps://polskapogodzinach.pl

Zam­ko­ma­niahttps://zamkomania.pl/ – stro­na o zam­kach, pała­cach i dworach

PTTK Oddział kali­skihttp://www.pttk.kalisz.pl

Doli­na Bary­czyhttp://barycz.pl/

Czas w lashttp://www.czaswlas.pl – por­tal tury­stycz­ny Lasów Państwowych

Zapo­mnia­ne miej­scahttps://zapomniane-miejsca.blogspot.com – opu­sto­sza­łe miej­sca w Wielkopolsce

Warte przeczytania blogi

Eks­kur­sje w dys­kur­siehttps://ekskursje.pl – Blog Woj­cie­cha Orlińskiego

Bel­fer­Bloghttps://chetkowski.blog.polityka.pl/ – Blog nauczy­cie­la Dariu­sza Chętkowskiego

EnPas­santhttps://passent.blog.polityka.pl – Blog Danie­la Passenta

Expe­ri­men­tal Urba­nismhttp://experimentalurbanism.com – blog o urbanistyce