Różne

Waka­cje 2008 »

Waka­cje 2007 »

Ferie 2008 »

Zakoń­cze­nie gimnazjum »

Delirka

Poznaj­cie Delir­kę! Delir­ka, to kot któ­ry przy­plą­tał się do nas w sobo­tę 22 wrze­śnia 2007 roku. Nie­ste­ty nie może­my jej zatrzy­mać, ale zosta­ła prze­ka­za­na w dobre ręce.

Wia­do­mo­ści New York Times

Publikacje

Moż­na tutaj zna­leźć róż­ne rze­czy goto­we do prze­czy­ta­nia albo do obej­rze­nia, albo do ścią­gnię­cia lub wydru­ko­wa­nia Przejdź »

devian­tArt

Zapra­szam na mój pro­fil na devian­tArt, gdzie moż­na odna­leźć moje naj­lep­sze zdję­cia, a tak­że kil­ka wierszy.

Uwa­ga. Moż­na tu zna­leźć łącza do sta­rej stro­ny, na któ­rej nie wszyst­ko działa.