Przymus polskiej piosenki?

Przy­mus pol­skiej pio­sen­ki? | Mamoń zno­wu nada­je – stro­na 1 – Polityka.pl.

Cie­ka­wy arty­kuł z „Poli­ty­ki” dot. radia i obec­no­ści w nim pol­skich pio­se­nek. Moje zda­nie jest takie, że są dobre pol­skie pio­sen­ki, trze­ba tyl­ko wie­dzieć, gdzie szu­kać. W Radiu Zet na pew­no się ich nie znaj­dzie, ale wystar­czy włą­czyć np. Trójkę.