Ale kanał

(1) Ale kanał. Zepsuł mi się kom­pu­ter, padł sys­tem; zgi­nę­ły wszyst­kie pli­ki, łącz­nie z moim stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi; 7 000 zdjęć i masą pli­ków muzycz­nych. Nie­któ­re doku­men­ty były na pły­tach, ale i tak to tro­chę zaj­mie, nim przy­wró­cę kom­pu­ter do życia…

(2) Zaczy­na­ją się przy­go­to­wa­nia do matu­ry: dzi­siaj pierw­szy raz byłem na dodat­ko­wych zaję­ciach z historii…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *