Matura: DZIEŃ IV – Język polski

Dzi­siaj zda­wa­łem matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go. Komi­sji chy­ba spodo­ba­ła się moja pre­zen­ta­cja, bo uzy­ska­łem 20pkt/20pkt. Temat brzmiał: Motyw Sta­bat Mater Dolo­ro­sa w lite­ra­tu­rze, rzeź­bie i obra­zie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *