Matura: DZIEŃ V – Historia

Dzi­siaj napi­sa­łem ostat­ni egza­min pisem­ny – chy­ba naj­gor­szy; tj. histo­rię na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. Jestem zado­wo­lo­ny z tego, jak mi poszło. Wypra­co­wa­nie doty­czy­ło monar­chii w Pol­sce i Fran­cji w XVII wieku.

Jesz­cze przede mną dwa pro­ste egza­mi­ny ust­ne z angielskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *