Pogoda w kratkę

W sezo­nie ogór­ko­wym media wał­ku­ją, co im tyl­ko w ręce wpad­nie: np. meta­fi­zy­kę pogo­dy, czy egzy­sten­cjo­nal­ne pro­ble­my mete­oro­lo­gicz­ne. Jed­nym sło­wem glę­dzą o pogo­dzie, któ­ra sta­ła się głów­nym tema­tem (któ­ry nota bene gości też czę­sto na tym blo­gu). Ja więc na prze­kór sobie rów­nież tro­chę o tym napiszę 🙂

Pogo­da przez ostat­ni tydzień była nie­na­dzwy­czaj­na. Wczo­raj się popra­wi­ło, jest cał­kiem sło­necz­nie i miło, poza tym, że wczo­raj była burza (nie­zbyt wiel­ka, ale jed­nak); teraz też wła­śnie zaczę­ło padać. Załą­czam zdjęcie.

Chwi­la desz­czo­wej zadu­my. Po chwi­li jed­nak zno­wu wyszło słońce.

Mia­łem napi­sać coś jesz­cze, ale zapo­mnia­łem, co…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *