Wakacje

Waka­cje moż­na ofi­cjal­ne uznać za roz­po­czę­te. Wła­ści­wie, to jestem już stu­den­tem IV roku pra­wa. Z tej oka­zji naj­le­piej tro­chę sobie pojeź­dzić na rowerze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *