Teoria Strun

Witaj­cie w Nowym Roku. Na samym począt­ku pro­po­nu­ję tro­chę inte­lek­tu­al­nej roz­ryw­ki i to zupeł­nie z nie­ty­po­wej dzie­dzi­ny nauki. Polecam.

 

No cóż. Nauka, to nie tyl­ko pra­wo, lite­ra­tu­ra, histo­ria itd. War­to tro­chę roz­sze­rzyć swo­je horyzonty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *