Wstrętna temperatura

Zima w tym roku zupeł­nie nam nie wyszła. Pogo­da jest wstręt­na, rzecz by moż­na – odra­ża­ją­ca. Zimą powin­na być zima. Co naj­wy­żej zero stop­ni, wiatr, nie­bo zasnu­te cięż­ki­mi, sza­ry­mi chmu­ra­mi. Zamiast tego mamy to ohyd­ne słoń­ce, któ­re świe­ci nie­ustan­nie. Do ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia wio­sny jesz­cze dobrych kil­ka tygo­dni, a tym­cza­sem wio­snę, to my mamy już od dwóch, czy trzech tygo­dni. Co za bez­czel­ność. A potem tem­pe­ra­tu­ra spad­nie do kil­ku stop­ni i wszy­scy będą stę­kać, że zimno.

Z tego wszyst­kie­go muszę dodać sta­re zdję­cie, sprzed roku, żeby cho­ciaż tro­chę nas zmroziło.

Łąka zimą
Łąka zimą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *