Nędza życia on line

Wha­t’s on your mind? from Shaun Hig­ton on Vimeo.

Powy­żej znaj­du­je się link do cie­ka­we­go fil­mu (nie uda­ło mi się go wgrać na stro­nę). Obraz ludzi kre­owa­ny na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych jest ewi­dent­nie na pokaz i nijak ma się do rze­czy­wi­sto­ści. Ludzie two­rzą swo­ją alter­na­tyw­ną „twarz” w inter­ne­cie, ale jest ona taka, jaka chcie­li­by, żeby była; nie odzwier­cie­dla rze­czy­wi­sto­ści. Jest to z pew­no­ścią spo­sób na popra­wie­nie sobie samo­po­czu­cia poprzez wzbu­dze­nie u innych nie­za­słu­żo­nej aprobaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *