Nasza stara klasa

Nasza sta­ra kla­saHBO max

Parę tygo­dni temu oglą­da­łem bry­tyj­ski film doku­men­tal­ny „Nasza sta­ra klasa”. 

Czy ktoś w wie­ku 30-kil­ku lat może chcieć wró­cić do szkol­nej ławy? Oka­zu­je się, że owszem. Film opo­wia­da o pew­nym męż­czyź­nie ze Szko­cji, któ­ry już jako doro­sły czło­wiek posta­no­wił, że ponow­nie zapi­sze się do liceum.

Film jest w grun­cie rze­czy dosyć przy­gnę­bia­ją­cy, ale wywarł na mnie na tyle sil­ne wra­że­nie, spo­śród wie­lu doku­men­tów, jakie oglą­dam, że posta­no­wi­łem o nim tutaj na stro­nie inter­ne­to­wej wspomnieć.

Oczy­wi­ście po latach jego koledzy/koleżanki z kla­sy zorien­to­wa­li się, że ich współ­uczeń był kil­ka­na­ście lat od nich star­szy, cho­ciaż nie było tego po nim widać. Naj­lep­sze jest to, że on cho­dził do tej szko­ły… kil­ka­na­ście lat wcze­śniej. I nauczy­cie­le się nie zorien­to­wa­li, że uczą kogoś, kogo uczy­li już lata wcześniej.

Doku­ment opo­wia­da o mani­pu­la­cji, marze­niach, pato­lo­giach sys­te­mu edu­ka­cji… war­to obejrzeć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *